Aplikace nebo také protipožární práce zahrnují tyto činnosti a konstrukční prvky:

Přepážky

Zajišťují požadovanou celistvost, případně kouřotěsnost, požárně dělících konstrukcí (stěny, stropy) v místech:

 • prostupů technologických rozvodů (kabely, potrubí - plast, ocel, VZT)
 • prostupů konstrukčních prvků - vazníky, průvlaky, sloupy
 • konstrukčních stavebních a dilatačních spár styku těchto požárně dělících konstrukcí s konstrukcí střešního nebo obvodového pláště

Ucpávky

Princip funkce materiálů používaných v konstrukcích požárních ucpávek intumescentní (zpěňující) s těsnící a izolační funkcí - tmely, nátěry, rohože, zátky, polštáře

 • nehořlavost - malty
 • karbonizace - tmely

Protipožární ucpávky a přepážky brání šíření požáru (a většina typů taktéž kouře a zplodin hoření) do sousedních požárních úseků v místech, kde je celistvost požárně dělící konstrukce porušena prostupem technologických rozvodů, konstrukčních prvků, stavební a dilatační spárou nebo ve styku materiálově nesourodých konstrukcí. Protipožární utěsnění prostupu je nutno před jeho aplikací správně navrhnout dle typu požárně dělící konstrukce, druhu prostupujícího prvku nebo typu stavební spáry a požadavku na požární odolnost. Instalace zvoleného typu protipožárního utěsnění musí být provedena dle technologického postupu stanoveného výrobcem příslušného materiálu na který jsou vystaveny patřičné certifikáty.

Provádíme montáže těchto konstrukčních prvků:

 • Protipožární nátěry
 • Protipožární obklady
 • Protipožární ucpávky
 • Protipožární dveře
 • Protipožární revizní dvířka
 • Protipožární větrací tvarovky
 • Požární stěnové uzávěry

Smyslem a posláním požární ochrany je ochrana lidských životů a všech majetkových hodnot se zvláštním zřetelem k ochraně majetku před škodami způsobenými požáry.

Našim klientům nabízíme veškeré služby požární ochrany a také vybavení ke splnění stanovených zákonných požadavků.

Nabízíme montáž, dodávky a následné revize hasících přístrojů.

Hasicí přístroje se umísťují tak, aby byly snadno viditelné a volně přístupné. Je-li to nezbytné (např. z provozních důvodů), lze hasicí přístroje umístit i do skrytých prostor. V případech, kdy je omezena nebo ztížena orientace osob z hlediska rozmístění hasicích přístrojů (např. v nepřehledných, rozlehlých nebo skrytých prostorách) se k označení umístění hasicích přístrojů použije příslušná požární značka) umístěná na viditelném místě.

Hasicí přístroje se umísťují v místech, kde je nejvyšší pravděpodobnost vzniku požáru nebo v jejich dosahu. Volba druhů a typů přenosných hasicích přístrojů se provede v závislosti na charakteru předpokládaného požáru, vyskytujících se hořlavých látkách nebo provozované činnosti; přitom musí být vyloučeno, že bude v případě potřeby použit hasicí přístroj s nevhodnou hasební látkou.

Přenosné hasicí přístroje se umísťují na svislé stavební konstrukci a v případě, že jsou k tomu konstrukčně přizpůsobeny, na vodorovné stavební konstrukci. Rukojeť hasicího přístroje umístěného na svislé stavební konstrukci musí být nejvýše 1,5 m nad podlahou. Hasicí přístroje umístěné na podlaze nebo na jiné vodorovné stavební konstrukci musí být vhodným způsobem zajištěny proti pádu.  

Jsme odborníci na protipožární ochranu staveb.

Telefon: +420 605 77 44 68